Co je to biofeedback?

Přirozená biologická zpětná vazba, biofeedback, existuje doslova odjakživa: živé organismy jsou živé proto, že mají zpětnou vazbu o svém chování. Život sám je nositelem účelné zpětné vazby a homeostázy (sebeudržování rovnováhy organismu). Biofeedback je přirozený jev.

Biofeedback lze také navodit za účelem učení, tréninku, léčby. Lékař říkající „dýchejte zhluboka“, učitel říkající „to jsi dobře přečetl“, trenér křičící „přidej“, ti všichni dávají zpětnou vazbu řečí. Psycholog jako přítel z povolání dává zpětnou vazbu: „vypovídejte se z toho“, „můžete povídat, co vás napadá“. Psychologický rozhovor dává zpětnou vazbu, že můžeme odstranit, co nám brání. Jakýkoli signál, který o sobě subjekt vnímá, je forma biofeedbacku.

To, co dělá příroda, či odborník bez přístroje, dělá i biofeedback vybavený přístrojem: dává nám signál o sobě.

Člověk v moderní společnosti používá přístrojový biofeedback velmi často. Pokaždé, když jste si změřili teplotu teploměrem nebo stoupli na váhu, použili jste přístrojový biofeedback. Teploměr nám říká, jestli máme horečku a máme si jít lehnout; váha, jestli jsme přibrali. Obě pomůcky nám dávají „zpětnou vazbu“ o našem stavu. Vyzbrojeni touto informací, můžeme podniknout kroky k vylepšení svého stavu. Když máme horečku, jdeme do postele – pokud ovšem na signály svého těla dáme. Když jsme přibrali na váze, rozhodneme se méně jíst – a dokonce to někdy uděláme.

Psychologové, lékaři, odborníci pracující s biofeedbackem, používají signálů svých komplikovaných přístrojů podobným způsobem, jako každý užívá teploměr.

Co je EEG biofeedback?
EEG biofeedback je metoda, která vám umožní regulovat činnost svého mozku. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, může se váš mozek naučit, jak je uvést do souladu.
Jak se EEG biofeedback provádí?
Ve vstupním vyšetření zjistíme, co si přejete resp. potřebujete na fungování svého mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění apod. Snažíme se zjistit, proč váš mozek nefunguje, jak by měl.

Pokud to uznáme za vhodné, doporučíme vám vyhotovit si u nás záznam vašeho EEG – elektroencefalogramu, což je popis diagnostický elektrické aktivity mozku. Ve většině případů to nicméně není nutné.

Začneme s EEG Biofeedback tréninkem a zaměříme se na nalezení tzv. optimální tréninkové frekvence – tedy frekvence, která ve vás vyvolává bdělost, aktivitu, ale zároveň uvolnění a pohodu. Dle vámi uvedených obtíží také stanovíme počáteční umístění elektrod. Někdy trvá i několik sezení, než jsme si jisti optimální frekvencí a pro vás nejvhodnějším umístěním.

Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý.  Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

Pokud je prováděn odborníkem, je vysoce bezpečný, protože sám o sobě nemá vedlejší účinky. Nicméně záleží, s jakými obtížemi pracujeme – u závažných a chronických obtíží se mohou přechodně vyskytovat nepříjemné dopady tréninku, protože pracujeme se změnou nervového systému, který již je v silném nesouladu. Určité obtíže tak mají svá specifika. Může tak například u práce s migrénou dojít k zesílení bolestí hlavy, do té doby, než nalezneme nejvhodnější tréninkovou frekvenci a mozek má dostatek času se v ní nově usadit. U méně závažných obtíží, jako je například porucha pozornosti u dětí, se takovéto negativní projevy prakticky nevyskytují.

Technika používá dvě snímací elektrody, přiložené na temeno hlavy, a jednu elektrodu připevněnou na ucho. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace pro mozek o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své mozkové činnosti, bez klávesnice nebo myši. „Hra“ je zrcadlem činnosti vašeho mozku – převážně probíhající na podvědomé úrovni. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku ve vhodném pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí.

Mozek postupně reaguje na proces zrcadlení své činnosti a využívá bohatství tohoto informačního toku k vylepšení regulace sama sebe. Motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře, jsou pouze jednou z možných forem tohoto zrcadlení a jsou určeny jako motivace pro naši vědomou část. Ve skutečnosti nežáleží na tom, jestli náš mozek právě produkuje více či méně určité vlny. To důležité je, že mám mozek více informací sama o sobě. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nového, vhodnějšího fungování svých mozkových vln a tedy i svých neuronálních struktur.

Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, tak nejsou předem stanovené. Využíváme toho, že nejdokonalejší nástroj pro stanovení své optimální činnosti je mozek sám. My mozku tréninkem poskytujeme potřebné informace, aby tuto činnosti mohl provádět podstatně účinnněji.

Lze trénink řidit vůlí?
Do jisté míry ano, biofeedback lze využít i jako trenažer schopnosti produkovat určité mozkové vlny. Ale to není cílem tréninku, protože skutečný efekt probíhá převážně na podvědomé úrovni a řídí ho mozek sám. To máme stoprocentně ověřené – koneckonců, jak by jinak metoda mohla být účinná například u silně autistických dětí, které nemají nejmenší tušení, že právě něco trénují? Nebo jak by mohla metoda působit na lidi v kómatu a pomáhat jim se z něj probudit, jak bylo opakovaně zdokumentováno?

Laické chápání této problematiky vedlo k mnoha zmatkům a nedorozuměním. Problém zde je zjednodušené uvažování příčina – následek, tedy například naučím se vůlí zvedat své alfa vlny, a protože alfa vlny jsou přece dobré (a najdeme je zvýšené u jogínů atd), tak mi to nejspíše v mnoha směrech pomůže.

Pokud bychom byli všichni lidé stejní, tak by to tak mohlo fungovat. Ale různí lidé potřebují různé frekvence. Pro někoho je alfa velmi relaxující, pro někoho je velmi tlumící (například dospělý s ADHD), a pro někoho velmi stresující (například lidé po silném raném traumatu). Trénink vůlí tak může být vhodný jako kondiční trénink, ale v rámci terapie ho lze vnímat i jako velice nevhodnou snahu směrovat mozek určitým směrem. Mozek se ale přitom dokáže řídit mnohem efektivněji sám.

V našem tréninku tedy nemáme koncept předem vhodných frekvencí. Místo toho individuálně hledáme s každým klientem tzv. optimální tréninkovou frekvenci  – frekvenci, kde se maximálně uvolníte a přitom jste stále bdělí a pozorní. V této frekvenci pak probíhá trénink, který dává mozku potřebné informace o jeho fungování. Pro někoho je tato frekvence poměrně nízká, pro někoho vysoká, pro někoho uprostřed. Je to zcela individuální a zcela nastaveno dle vašich potřeb.

Proč je tato metoda účinná?
Především proto, že EEG trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská mysl potřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení, a tou druhou je snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to.

Duch je otcem mozku, konstatoval možná největší odborník na mozek, neurochirurg a neurovědec Karl Pribram. Lze říci, že učení je konstruktérem mozku. Mozek je nesmírně plastický a schopný učení, a tak může změnit i svoji vlastní činnost, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace, jak právě funguje.

To, že mozku poskytnete příležitost lépe ovládat sám sebe, vám přinese celou řadu výhod, protože pak to dělá spontánně a neustále.

Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něho se nemůžete učením mozku přetížit, jakmile je nalezneme pro vás vhodnou optimální tréninková frekvenci. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, je již uložen do paměti i nových funkcí.

Pro koho je EEG biofeedback vhodný?
Pro každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Je mnoho příčin různých mozkových dysfunkcí, kterým zlepšená nervová regulace pomáhá. Na konci uvádíme přehled zdravotních potíží, u nichž byl EEG biofeedback úspěšně aplikován, zpracovaný z odborných publikací i vlastní dvacetileté praxe. Řada amerických odborníků ho považuje za metodu volby především u poruch pozornosti, aktivity a učení. Z vlastní praxe k nim v této oblasti připojujeme další tzv. lehké mozkové dysfunkce, především vady řeči. Téměř vždy se osvědčil u některých poruch spánku: nespavosti, noční enurezy dětí a mladistvých, syndromu neklidných nohou.

Ve skutečnosti má tato metoda mnohem širší rozsah a mnohem hlubší účinek, než je obecně odborné veřejnosti známo. Jako jeden hlavní příklad za všechny je silný efekt u obtíží spojených s raným (vývojovým) traumatem, který proběhl obvykle během prvních třech let života. Rané trauma se v posledních letech v různých psychoterapeutických kruzích považuje za kořenovou příčinu mnoha vývojových i duševních obtíží člověka, například v Somatic Experiencing terapii.

Následek raného traumatu je nesmírně rozsáhlá oblast, která zahrnuje fyziologické obtíže, jako je narušená koordinace a rovnováha, chronická zácpa, svalová tenze a křeče, různé slovní a motorické tiky, noční můry a nespavost atd. Ale nalézáme zde jako následek i duševní poruchy, kterými se zabývá především psychiatrie. Potkáváme tak zde úzkosti, deprese, poruchy nálad, chování. Ale i velmi závažné obtíže jako jsou poruchy osobnosti a poruchy citové vazby (attachmentu) – pochopitelně, pouze trenér, který má sám patřičnou odbornost, nebo spolupracuje s potřebným odborníkem, má možnost bezpečně pracovat s takto silnými duševními obtížemi.

Lze tedy říct, že metoda je vhodná pro téměř každého člověka, a to od zdravých lidí, hledající optimální fungování, po velmi závažné poruchy duševního či fyziologického rázu. Jediným omezením je zde kompetence vedoucího tréninku a připravenost klienta na proces a změny, které vyvolává.

Má EEG biofeedback trénink věková omezení?
Prakticky nikoli. EEG biofeedback byl objeven experimentálně u koček, pak u opic. Klinické úspěchy jsou běžně referovány již od věku 2 let, a byly úspěchy i u 14 dnů starých novorozenců. Zvláště vhodný je u dětí, kterým v předškolním věku byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod.: včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům.

U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).

Jakých výsledků lze dosáhnout?
Vysoce efektivní aplikace jsou poruchy spánku. Noční enureza u dětí se napraví do 20 sezení ve většině případů. Nespavost typu problému usnout i nespavost s probouzením se v noci usnout reaguje obvykle také velmi rychle na trénink.

Jste-li stižen/a obecnými důsledky stresu – nejčastější z nich jsou potíže s usínáním či nespavost – (např. syndrom manažerského stresu), váš stav se terapií celkově zklidní. Zlepší se spánek, vrací se nebo se zkvalitňuje schopnost soustředění. Zrychlují se vaše výkony (paměť, rozhodování, plánování), posilujete svou vůli.

Máte-li poruchu pozornosti, soustředění, učení, chování a podobné potíže (tzv. lehké mozkové dysfunkce), v průběhu terapie vaše impulsivita, těkavost, neklid či agresivita na trénink reagují. Vaše chování se zklidní, budete se lépe ovládat, posílíte svou vůli. Může se zlepšit i vaše myšlenková činnost: u dětí, které trpěly poruchou pozornosti, řada výzkumů prokázala, že se jim zvýšilo skóre v IQ testech – v různých studiích okolo 10 bodů, v nejúspěšnějších případech i o 20 bodů.

Jestliže trpíte poruchami spánku, vymizí potíže s usínáním a nespavost, u dětí mizí noční děsy a noční pomočování.

V indikovaných případech chronických bolestí hlavy (migrén), zad a podobných bolestivých stavů budou příznaky ustupovat až mizet.

Pokud patří mezi vaše problémy úzkosti a deprese, dojde díky tréninku EEG biofeedbackem ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti a slabosti, zlepší se váš kontakt s okolím, zbystří se paměť.

EEG trénink je účinný také u širokého spektra stresových poruch, včetně psychosomatických: u zeleného zákalu klesne nitrooční tlak, u diabetu typu II se normalizuje glykémie, u hypertenze klesne krevní tlak, u premenstruální tenze či klimakterických potížích ustanou návaly a podrážděnost atd.

Terapeutický efekt metody byl objeven u epilepsie: první klinická – a úspěšná – aplikace metody byla u nemocné epilepsií v roce 1972 (EEG and Clinical Neurophysiology 1973). V roce 2010 je prací dokládajících efekt u epilepsie přes 100.

Metaanalýza 63 studií u chronické epilepsie, nereagující na medikaci (!), zjistila významný pokles počtu záchvatů u 74% osob (Clinical EEG and Neuroscience 2009). Záchvaty mají po tréninku nižší intenzitu, snižuje se jejich frekvence, u mírně a středně závažných stavů vymizí úplně. U dětí a mladých lidí, kteří nemají dlouhou historii záchvatů, evidujeme úplné vymizení záchvatů u 90% po 40-60 sezeních.

U dětské mozkové obrny lze dosáhnout zlepšení kognitivních funkcí (až po zařazení do normální školy) a motoriky.

U mentální retardace se postupně zlepší chování, ustanou záchvaty apod.

Trénink EEG je také účinnou rehabilitací zejména paměti a dalších kognitivních funkcí po zraněních mozku, v závislosti na závažnosti zranění. Mírná a střední zranění mozku (zvláště uzavřené hlavy) mají dobrou prognozu.

Ačkoli neurofeedback zpravidla produkuje velmi prospěšné a trvalé změny, existují pochopitelně stavy, kdy poškození mozku je takové, že náprava není možná, nebo (častěji) může být zlepšení pouze částečné.

Za jak dlouho se dostaví výsledky?
Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během času.  U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný během pěti sezení. Obzvláště jsou vidět posuny v emoční oblasti, v chování a ve spánku. U poruch pozornosti nebo učení někdy trvá delší dobu, než efekt zaznamenáme. To je dáno i tím, že zatímco v chování a emočním prožívání okolí poměrně rychle zaznamená a komentuje i menší změny, u pozornosti si opravdového přelomu často všimneme až při změně velké.

Pro sledování změn a efektu tréninku zapojujeme naše klienty, případně jejich rodiče či opatrovníky, do průběžného vyhodnocování výsledků pomocí tzv. stopování symptomů. Toto číselné vyhodnocení probíhá každých 5 sezení, a máme tedy od vás přímou zpětnou vazbu o průběhu tréninku.

Standardní počet sezení pro jeden tréninkový cyklus je 20 sezení. Potom probíhá vyhodnocení dosavadních výsledků tréninku a může proběhnout opakované testování –  u nás opakovaně testujeme pozornost pomocí přístroje QIKtest ve spojitosti s normativní statistickou databází EEG expert.

V případě, že by trénink nebyl pro daného jedince a jeho problém užitečný, to školený terapeut otevřeně sdělí.

Jsou výsledky tréninku trvalé?
Ano. Dokládají to trvalé změny mozku zjištěné výzkumy i klinicky: změny elektrické aktivity v EEG, evokovaných potenciálů, krevního průtoku, i změny v organické tkáni zjištěné magnetickou rezonancí. Existují případy, u kterých je trvalost účinku sledována již 30 let.

Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky. Ukládání do paměti se děje při procesu tréninku samotném. (Dlouhodobá intenzivní stimulace, tzv. potenciace neuronů, zvyšuje intenzitu nervových propojení a vyplavuje kyselinu ribonukleovou, která zapisuje informace v dlouhodobé paměti)

Mění EEG trénink osobnost?
Ano i ne. Osobnost a povaha se utvářejí dlouhodobým vývojem v mezilidských vztazích. Pokud ale někdo trpí dysharmonií mozkových vln, způsobující nepozornost a roztržitost, či neklid, netrpělivost, výbušnost, na jeho chování je to patrné. Když se tyto dysharmonie upraví a z chování zmizí, vystoupí jeho opravdová niterná osobnost více na povrch:

 • zvýší se odolnost vůči stresu,
 • zlepší se mezilidské vztahy,
 • zlepšení schopnosti a výkonnosti,
 • zvýší jedinci jeho sebedůvěru a sebeúctu, které bývají u různých dysfunkcí pochopitelně snížené.
 • Pro celkovou cílenou změnu osobnosti je optimální metodou psychoterapie. EEG biofeedback může tento proces efektivně v kombinaci podpořit a urychlit.

U EEG biofeedbacku klient zpravidla o sobě nehovoří. Je tedy také ideální metodou pro lidi, kteří se neradi svěřují, a pro nositele různých úředních a služebních tajemství.

Může EEG biofeedback vyvolávat závislost?
EEG biofeedback nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty, protože jde o učení, nikoli vzrušení.

Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném.

Jak dlouho trénink obvykle trvá?
Délka tréninku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout, na závažnosti potíží, částečně na věku.

Základní a minimální délka tréninku je 20 sezení. Po 20 sezeních následuje vyhodnocení tréninku. Část klientů své obtíže vyřeší již během tohoto prvního cyklu. Většina klientů své obtíže vyřeší mezi 20 až 40 sezeními.
Potom existují výraznější obtíže, jako následky raného traumatu či autismus, kde je proces dlouhodobý – může se jednat o 60, 80 sezení nebo i více pro dosažení zamýšleného výsledku tréninku.

Protože efekt tréninku spolu s klienty průběžně stopujeme každých 5 sezení, jsou klient a terapeut v neustálém vzájemném kontaktu. Konzultují spolu vývoj a baví se o tom, jak dobře trénink dosahuje stanovených cílů a kdy případně trénink ukončit.
Obvykle doporučujeme pokračovat po tu dobu, kdy trénink poskytuje viditelné a pozitivní výsledky. Je to ale vždy věc vzájemné dohody.

Jak častá by měla být tréninková sezení?
V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně, průměrně 2 – 3 x týdně i častěji. Když se dostaví zřetelné výsledky, můžete tempo zvolnit na 1–2 sezení týdně. Při ukončení tréninku je vhodné snižovat frekvenci postupně – nejdříve 1x týdně, pak 1x za 14 dní, pak 1x za měsíc. Průběžně přitom hlídáme, zdali již efekt tréninku zůstává stabilní.
Kolik EEG trénink stojí?
Cena se může lišit. Záleží na umístění centra, nákladnosti používaného vybavení, na profesionálním vzdělání odborníka a ovšem na závažnosti diagnózy a případných doplňkových službách. Obvykle se pohybuje od 300 do 650 Kč za jedno sezení.
Je EEG trénink hrazen z pojištění?
Ze zdravotního pojištění ne. Zdravotní pojišťovny nehradí metody jako takové, ale jejich indikované použití u vybraných zdravotních poruch. Zda a kdy, to záleží na řadě schvalovacích orgánů a úřadů, pak zdravotních pojišťovnách, nikoli na provozovatelích. Jistě bude třeba doporučení odborným lékařem; tímto výběrovým způsobem je hrazen EEG biofeedback v USA a Německu. (Metoda byla vyvinuta v USA; v České republice má kratší tradici)

Zákon o zdravotním pojištění umožňuje hradit i léčbu, která není zařazena do seznamu zdravotních výkonů (§ 26). Zdravotní pojišťovny dle zkušeností našich klientů někdy terapii uhradily u těžkých stavů (epilepsie, stavy po zranění mozku). Rozhodnutí činí revizní lékaři pojišťoven na základě předem podané žádosti.

V případě úrazu či onemocnění může být rehabilitace s využitím EEG biofeedbacku hrazen z životní pojistky, úrazového pojištění, z pojištění odpovědnosti při autonehodě apod. Zde záleží na znění konkrétní pojistné smlouvy.

O příspěvek na léčení je také možno požádat odbor sociální péče. Případy, kdy sociální péče přispěla, jsou povzbudivé.

Můj lékař zaujímá k eeg biofeedbacku nedůvěřivý postoj
Biofeedback je psychologická metoda; každý lékař nemusí o každé psychologické metodě vědět. Metoda, která nabízí zlepšení potíží, jež trvají třeba celá léta, pochopitelně může vyvolat skepsi. Můžeme zpřístupnit údaje z 1000 výzkumných a klinických studií, které máme k dispozici, poskytnout naše vlastní klinická data, i nabídnout osobní konzultaci na našem pracovišti.
Může mít EEG biofeedback vedlejší účinky?
EEG trénink zpravidla nemá škodlivé vedlejší účinky (jaké známe u léků), protože jde o tzv. neinvazivní metodu: nic se „nedává do člověka“, klient pracuje se svým vlastním fungováním.

Pokud má ovšem klient své fungování již značně narušené, ať už v důsledku nemoci, genetických faktorů nebo dlouhodobě špatné životosprávy, může tréninkem dojít k přechodnému zesílení již přítomných obtíží. Cílem tréninku je pak nalézt zónu stability – optimální tréninkovou frekvenci a lokalitu, kde tyto negativní projevy ustoupí, aby byl následně možný dlouhodobý trénink.

Realitou je, že snaha o změnu závažného a chronického narušení zdravotního stavu má vždy určitá rizika. Nepovažujeme za profesionální tato rizika zamlčovat. V těchto případech klientům obvykle doporučujeme blízkou spolupráci s ošetřujícím lékařem a/nebo psychoterapeutem, který proces hlídá. Je také důležité užívat předepsané léky, dodržovat zdravou životosprávu, podpora blízkého okolí a podobně.

Za takto závažnější diagnózu například považujeme silné migrény s každodenní četností. Za lehčí, obvykle bezproblémovou diagnózu pak můžeme považovat poruchu pozornosti bez doprovodných obtíží, nebo běžné úzkosti a neurózy. Je obtížné říct obecně, kam jednotlivé obtíže spadají. K tomu vám slouží náše vstupní konzultace.

I u lehčích obtíží se výjimečně někdo může cítit unavený, ospalý, přetížený, v napětí, úzkosti, nebo zažít bolest hlavy. Tyto pocity obvykle vymizí v krátké době po sezení. Jen velmi zřídka (v hodnotách menší než promile) byly zaznamenány významné vedlejší účinky u klientů, kteří již s těmito obtížemi nepřišli.

Vedoucí tréninku ručí za jeho bezpečnost. Proto je nezbytné, aby trénink vedl specialista, který absolvoval odbornou průpravu v metodě, kterou může doložit osvědčením. Trénink má vést buď VŠ odborník na práci s lidmi, nebo VŠ odborník bez specializace na práci s lidmi, pracující pod supervizí a garancí,  a který absolvoval základní kurz metody v institutu. Při EEG tréninku klinických případů spolupracuje středisko s dalšími odborníky (neurology, psychiatry, psychology, pedagogy), zajišťuje příslušná odborná vyšetření (EEG, psychologické testy apod.) a případně se s ošetřujícím lékařem podílí na vedení léčby.

Jak hodnotí EEG biofeedback odborníci?
Ministerstvo zdravotnictví USA publikuje přehledy účinných terapií dle výsledků výzkumů. Stanoviska ministerstva: biofeedback je používán k terapii velmi širokého spektra stavů a nemocí, ovlivňuje krevní tlak, teplotu, aktivitu mozkových vln, fungování zažívacího traktu atd.:

Stres, Poruchy spánku, Migréna aj. bolesti hlavy, Hypertenze, Cévní a oběhové poruchy, Respirační potíže, Urinální a fekální inkontinence, Svalové spasmy, Částečná paralýza, Svalová dysfunkce způsobená zraněním, Epilepsie, Alkohol a jiné závislosti. Pramen: U.S. Department of Health and Human Services, Publ. 83-1273.

Nejvýznačnější osobností, která EEG biofeedback podporuje, je Karl Pribram, objevitelský neurochirurg, neuropsycholog a jedna z nejrespektovanějších osobností současné světové vědy vůbec. O jeho postoji svědčí skutečnost, že je spoluvydavatelem kmenového časopisu EEG biofeedbacku Journal of Neurotherapy, kde byla publikována řada výzkumů efektivity metody.

Odborník, který metodu po dlouholetém laboratorním výzkumu objevil a úspěšně použil v klinické praxi (první případ omezení záchvatů u epilepsie publikoval v roce 1972), neurofyziolog profesor Sterman, pracuje dlouhá léta pro NASA při výcviku amerických kosmonautů a pro US Air Force při výcviku vojenských pilotů.

Z českých špičkových odborníků, kteří mají s metodou zkušenost, citujeme z posudku prof. MUDr. J. Fabera, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK:

„Klinicko-technický posudek na přístroj „Brainfeedback“, technicky a ideově konstruovaný kolektivem konstruktérů a výrobců: Ing. Kamil Holub, Ing. Miroslav Moravec, PhDr. Jiří Tyl:

S uvedeným přístrojem pracuji od března 1997. Mohu plně potvrdit jeho spolehlivost. Opakovaně jsem vyzkoušel celý systém sám a mohu říci, že manipulace s viděnými předměty na obrazovce pomocí vůle musí mnoha lidem přinášet radost zcela bezprostředně. Navíc je zde užitek sice oddálený, ale zato mnohem hlubší, tj. ovládání „psychických sil“ do blízké budoucnosti s příjemným efektem na duševní stabilitu. Celkově lze hodnotit uvedený elektronický terapeutický systém jako naprosto novou a vysoce užitečnou věc.

Tímto „hraním“ se lidé zdokonalují. Přitom nebudou závislí jako někteří počítačoví hráči, ale přes vyšší ovládání svého mozku naopak svobodnější.“

Indikace EEG biofeedbacku

Kondiční

 • Psycho-fitness pro duševně pracující profesionály
 • Špičkové výkony (peak performances)
 • Vrcholné zážitky (peak experiences)

 

Profesní

 • Manažeři
 • Piloti
 • Řidiči
 • Operátoři
 • Dispečeři
 • Bezpečnostní složky
 • Sportovci (zvláště střelba, golf apod.)

 

Klinické

 • Porucha pozornosti + hyperaktivní syndrom
 • Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie)
 • Poruchy spánku v dětství a v dospělosti, zejména:
  • problémy s usínáním, strach a úzkost
  • enuresis nocturna (noční pomočování)
  • nespavost
  • noční děs
  • somnambulismus
  • spánková apnoe (potíže s dýcháním)
 • Vývojové vady řeči, koktavost
 • Poruchy paměti
 • Manažerský syndrom
 • Endogenní deprese, maniodepresivní porucha
 • Deprese v dětství
 • Závislosti (alkohol, kouření, drogy, hraní)
 • Úzkostné poruchy a panické ataky
 • Tréma, napětí před a při výkonech
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Poruchy chování
 • Chronické bolesti hlavy, migréna
 • Tinnitus
 • Imunodeficit
 • Tiky
 • Epilepsie
 • Dětská mozková obrna
 • Traumatická poranění mozku
 • Rehabilitace po mrtvici
 • Autismus
 • Premenstruální syndrom
 • Problémy menopauzy (návaly aj.)
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Alergie
 • Skleroza multiplex
 • Non-alzheimerovské demence
 • Poruchy metabolismu cukru (diabetes II, hypoglykémie)
 • Syndrom chronické únavy
 • Imunodeficit
  Přehled stavů, u kterých byla ověřena účinnost EEG biofeedbacku, je zpracován na základě téměř 700 výzkumných a klinických studií, publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech, a cca 300 dalších výzkumů. Většina z nich je dostupná na Internetu v největším souboru zdravotní literatury – abstraktech vědeckých časopisů Národní lékařské knihovny USA www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed. Soupis ochotně poskytneme.