Tento 9-denní kurz je určen těm, kteří se chtějí stát samostatným praktikem – EEG biofeedback trenérem, který umí správně rozeznat efektivní indikace pro EEG biofeedback, dokáže lidem zprostředkovat komplexní nápravu jejich obtíží a/nebo zprostředkovat rozvinutí schopností mozku, které jsou důležité pro dobrou kvalitu života.

CÍLEM KURZU JE:

– seznámit se s metodou EEG Biofeedback jako s vědecky dobře podloženou metodou s mezinárodními standardy

– osvojit si dovednost práce s EEG Biofeedback přístrojem a jeho ovládacím softwarem

– naučit se diagnostické a logické postupy pro stanovení správného tréninkového plánu pro široký okruh obtíží klientů

– poznat souvislosti mezi EEG Biofeedbackem a lékařským kvantitativním EEG popisem

– rozvíjet své kompetence EEG Biofeedback praktika

– otevřit cestu k celoživotnímu vzdělávání v metodě

Kurz vychází ze standardů stanovených zastřešujícími organizacemi Association for Applied Psychophysiology (AAPB) a Biofeedback Certification Institute of America (BCIA). Navíc k potřebné teorii je široce zaměřený na osvojení dovednosti prakticky metodou pracovat s klientem. Obě části kurzu jsou na posledním dni teoretické části zakončeny ověřovacím testem, po jehož úspěšném složení účastníci obdrží certifikát potvrzující absolvování kurzu a kvalifikaci pro práci s metodou.

Kurz je otevřen zejména pro psychology, lékaře, pediatry, neurology, pedagogy, speciální pedagogy, SZŠ, sociální pracovníky (zájemci jiných oborů po domluvě).

Praktická část kurzu je otevřena maximálně pro 5 účastníků v každém z termínů. Teoretická část probíhá v širším kolektivu, obvykle se jedná o 8-12 účastníků.

 Nejbližší termíny praktické části

  • 18. 2. – 22. 2. 2019
  • 20. 5. – 24. 5. 2019

 

Nejbližší termíny teoretické části

  • 1-4.11. 2018

 

Pokud budete mít zájem o kurz i v jiném termínu, dejte nám prosím své přání vědět. Pokud budou i další zájemci, kteří v pevně daných termínech nemají možnost přijít, rádi otevřeme kurz i v jiném, společně dohodnutém termínu. Pro skupiny 3 a více lidí je možné přímo vypsat individuální termín.

Poznámka: Vždy směřujeme zájemce o kurz k tomu, aby nejdříve absolvovali praktickou část a pak teprve teoretickou. Praktická část obsahuje základní postupy práce s přístrojem. Bez této znalosti jsou části teorie špatně pochopitelné. Není tedy možné absolvovat teoretickou část bez předchozího absolvování praktické části.

Kurz nemá státní akreditaci.

 

•  Cena kurzu

Ceník je platný od 1.1.2018

Celková cena kurzu: 22 500,- Kč

Cena praktické části: 12 500,- Kč, Cena teoretické části: 10 000,- Kč.

Vysílá-li pracoviště více frekventantů, hradí první plnou sazbu, ostatní 80%. Pracovníci již existujících center mají 20% slevu.

V ceně kurzu je zahrnuto:
Lektorné za 9 učebních dnů: 5 dnů praktické části a 4 dny teoretické části kurzu
Natočení vašeho EEG záznamu a osobní popis grafu od profesora MuDr. Josefa Fabera
Studijní materiály – přehledné a srozumitelné
Kniha o mozku od Prof. Josefa Fabera: Malý EEG atlas
Certifikát potvrzující absolvování kurzu pro profesionály (po úspěšném složení závěrečného testu)
Možnost dodatečných dotazů i po ukončení školení (preferujeme emailovou komunikaci)
Občerstvení během kurzu – čaj, káva, sušenky, ovoce

Platbu lze provést buď hotově ráno před začátkem kurzu, nebo převodem s minimálním týdenním předstihem před začátkem kurzu. (Budete-li platit převodem, prosím, pošlete fakturační údaje, na jejichž základě Vám vystavíme fakturu). Platbu lze rozdělit na 2 části: praktická část 12 500 Kč, teoretická část 10 000 Kč.

 

Lektorský tým
Praktická část

Bc. Alan Tyl, Neurofeedback terapeut, Vedoucí EEG Biofeedback Insitutu

Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc., neurolog

PhDr. Jiří Tyl, klinický psycholog / psychoterapeut, EEG Spectrum Affiliate předseda Asociace pro Aplikovanou psychofyziologii ČRBc.

Radka Chalupová, Neurofeedback terapeut, EEG laborant, EEG Biofeedback Institut

Teoretická část:

Bc. Alan Tyl, Neurofeedback terapeut, EEG Biofeedback Institu

tProf. MUDr. Josef Faber, DrSc., neurolog

PhDr. Tereza Trčková, psycholožka, EEG Biofeedback Institut

Program praktické části (5 dnů)
Praxe probíhá od pondělí do pátku, každý den od 10 do 18ti hodin, jedna hodina je určena na oběd.

TECHNIKA BIOFEEDBACKU A INSTRUMENTACE
Praktický úvod do metodologie a technologie EEG biofeedbacku.

Frekventanti absolvují praktikum biologické zpětné vazby v EEG modalitě.
Podrobně se prakticky seznámí s instrumentací. Kompletní instruktáž celého softwaru systému Brainfeedback – manuál krok za krokem. Praktický nácvik nastavení softwaru, zapojení klienta, ovládání techniky zpětné vazby. Praktická část poskytne i zkušenost na sobě – frekventanti se střídají v nácviku rolí terapeuta a klienta.

Dále obdrží základní teoretické i praktické poznatky a dovednosti potřebné ke stanovení tréninkového plánu pro různé typy klientů.

1.2.1. Praktický nácvik
Frekventant se účastní práce s klienty jako asistent terapeuta. Postupně pracuje s klienty pod přímou supervizí. (Zde předpokládáme dodržování etických kodexů a principů terapeutického vztahu. Naši klienti nám prokazují laskavost, že se můžeme učit přímo prací s nimi.)

1.2.2. Praktikum EEG – zásady interpretace signálu
Frekventant se prakticky seznámí s EEG signálem, principy rozeznávání EEG a artefaktů, zdroje šumu ze strany terapeuta a klienta. Seznámí se s kvantitativním EEG a naučí se algoritmy potřebné pro EEG biofeedback, zejména při vstupní diagnostice. Frekventant absolvuje záznam diagnostického EEG a jeho vyhodnocení s neurologem prof. Faberem. Z vlastní zkušenosti nejlépe pochopí fungování EEG, a na jeho základě si stanoví vlastní tréninkové cíle.

1.2.3. Stanovení tréninkového plánu
Zásady sběru vstupních informací, jejich intepretace a stanovení co nejpresnějšího tréninkového plánu na jejich základě. Toto zahrnuje porozumění základním frekvencím mozkové činnosti a dále nácvik vstupní anamnézy, jednoduché vstupní diagnostiky, využití interpretovaného EEG od odborníka, reflexe samotného klienta a způsobu jak reaguje na trénink. Ze všech těchto informací se učíme skládat celkový obraz a z tohoto obrazu vytvořit tréninkový plán. Tato schopnost se dále prohlubuje v rámci druhé části kurzu.

1.2.4. Sebezkušenost
Frekventanti absolvují cvičná sezení neurofeedbacku. Seznámí se ze základními terapeutickými modely:
– trénink regulace (Senzomotorický rytmus SMR)
– trénink pozornosti a koncentrace (Beta)
– trénink učebních dovedností u dětí (Alfa)
– trénink špičkových výkonů (rychlá Beta)
Osobní zkušenost je nezastupitelná složka výcviku. Obecné doporučení: když absolvent získá vlastní systém pro trénink, má první dva měsíce trénovat jednak denně na sobě, jednak na dobrovolnících ze svého okolí (rodina, přátelé). Teprve poté, až se mu technika práce zautomatizuje, by měl pracovat s klienty.

1.2.5. Studium při praxi
Pracoviště disponuje základní literaturou oboru v tištěné podobě, frekventanti obdrží odkaz náš google drive s přehledem efektivity, souhrnem studií a abstrakt atd. To je ovšem dobrovolné studium po kurzu „na doma“. Během praxe zejména nepřetržitě diskutují s terapeuty všechno, co se při tréninku děje. Otázky, které pronásledují začátečníky (jak to mám dělat?), by pokud možno měly být zodpovězeny v průběhu stáže.

Na závěr praktické části má být frekventant schopen samostatně pracovat s klientem a přístrojem.

Program teoretické části (4 dny)
Tato část má tři cíle –

1) prohloubení znalostí z praktické část. V prvním dni opakujeme znalosti z praxe, znovu trénujeme nastavování tréninkových plánů, poskytujeme skupinově supervizi případům, se kterými již stážisti pracují jako příklad celé skupině. Také předáváme pokročilé techniky práce s přístrojem, jako je trénink dvou míst mozku zároveň.

2) Část prof. Fabera má za úkol předání informací o neuroanatomii mozku souvisejících s EEG Biofeedback tréninkem. PhDr. Trčková Vás s prof. Faberem seznámí, jak interpretovat EEG záznam od spolupracujícího neurologa, což je u některých klientů nezbytné.

3) Poslední den je věnovaný integraci všech nabitých znalostí z kurzu do uceléného celku. Je zakončený písemným testem, který ověřuje kvalitní pochopení celkového obrazu. Jeho úspěšné absolvování je potřebné k získání certifikátu potvrzující způsobilost samostatné práce s klienty. Písemný test je možno v případě neúspěchu kdykoliv později zopakovat.

Čtvrtek:
9 – 9.30 Registrace účastníků, rozdání materiálů
9:30 – 13 Alan Tyl – opakování a oživení praktické části, pokročilé techniky
14 – 17 Alan Tyl – skupinový nácvik tvorby tréninkových protokolů

Pátek
9 – 13 Faber: Základy neurofyziologie
14.30 – 17.30 Trčková, Faber: Jak správně číst EEG záznam

Sobota
9 – 13 Faber: Základy EEG
14 – 17 Trčková: EEG grafoelementy, ADHD

Neděle
8 – 16 Alan Tyl, Trčková: Integrace celého kurzu, opakování,
závěrečný test

Teorie se otevírá pro min. 8 účastníků.

Ubytování
Cenově dostupné ubytování pro účastníky:

Pension Paťanka. 480.-Kč za noc,v dosahu pěší chůze. http://www.patanka.cz/kontakt.html
Ubytování na kolejích České zemědělské univerzity, 350.- za noc, 10 min autobusem. http://www.kam.czu.cz/cs/?r=4455